Raajjeislam

ޢަބްދުއްރަޙީމް ގްރީން ގެ ދަރުސް މިރޭ ކާނިވާ ސްޓޭޖުގައި

ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ފަރާތުން މިއަހަރު ބާއްވާ "ދަކޯލް2014" ގެ ހަރަކާތުގެތެރެއިން ކުރިއަށްދާ ދަރުސެއްކަމަށްވާ ޢަބްދުއްރަޙީމް ގްރީން ގެ ދަރުސް މިރޭ ކާނިވާ ސްޓޭޖުގައި އިންޝާﷲ އޮންނާނެކަމަށް ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. "ދަކޯލް2014" ގެ ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށްޓަކައި މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވި... އިތުރަށް

ދީނީ ލިޔުން
ޖުލައިބީބް (رضي الله عنه) - މާޔޫސްވެފައިވާ ހިތްތަކަށް...

މި އުންމަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު صلى الله عليه وسلم ގެ ސަހާބީންގެ ތެރޭގައި...