ބަނގުރާބޯމީހުން ކިޔައިނުދޭ ވާހަކަތައް

އަލްއަޚް ބަދީޢު - 11 މެއި 2013 - 16:00

ދިވެހި ޒުވާނުންގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަކީ މަސްތުވާ ތަކެތީގައި ބީހެމުންދާ ޒުވާނުންކަމަށް ބުނާއަޑު މީގެ ވިއްސަކަށް އަހަރު ކުރީންވެސް ހުންނާނީ މިރާއްޖެއިން އަޑުއިވިފައެވެ. އެކަމަކު ކުރީން ގެންގުޅޭ މަސްތުވާތަކެތީގެ ތެރޭގައި ބަނގުރާ ގެންގުޅެފައި ހުންނަނީ ވަރަށް މަދުން ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ދިވެހި ޒުވާނުންނަށް އޭރު ފަސޭހައިން ލިބެނީ... އިތުރަށް

އުނަގަނޑުގައި ތަވީދު އެޅުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟

ތަވީދު އަޅާފައިވަނީ ކީރިތި ޤުރްއާނުން ނުވަތަ މާތް ﷲ ގެ ސިފަފުޅުތަކުން ނުވަތަ...

ގޭގައި އަންހެނުން ނަމާދުކުރާއިރު ޤަމަތް ދޭން...

އެކަހެރިކޮށް ނުވަތަ ޖަމާޢަތާ ވަކިން ނަމާދު ކުރާމީހާގެ މައްޗަށް ބަންގިއާއި...

ތައުބީނުގެ ޖަލްސާ ބޭއްވުމުގެ ޙުކުމް

އެކަމުގެ މަގްޞަދަކީ މައްޔިތާގެ ފަރާތުން ލިބިފައިވާ ހެޔޮކަންތަކަށް ޝުކުރު އަދާ...

ތަޢުޒިޔާ ކިޔުން.

ތަޢުޒިޔާ ކިޔުމަކީ ހިތާމައެއް މުޞީބާތެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ މީހާ އަށް ހިތްވަރުދީ...


ޙަޤީޤީ ވާހަކަ
އަމާނާތްތެރިޔާ

މެދު އުމުރުގެ ދިވެހި...