Raajjeislam

ޖަރުމަނުގެ އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު ޖިހާދު ކުރަމުން އެބަދޭ: އިންޓީރިއާ މިނިސްޓަރު

ސޫރިއާ އާއި އިރާގުގައި ޖަރުމަނުގެ 500 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާކަމަށް ޖަރުމަނުގެ އިންޓީރިއާ މިނިސްޓަރު ތޯމަސް ޑި މައިޒަރޭ ބުނެފިއެވެ. "އަހަރެމެން ލަފާ ކުރާގޮތުގައި 550 މީހުން އެކިއެކި ޖިހާދީ ޖަމާޢަތްތަކާއި ގުޅިގެން ހަނގުރާމަ ކުރަމުން އެބަދޭ" ޖަރުމަނުގެ... އިތުރަށް

ދީނީ ލިޔުން
ޖުލައިބީބް (رضي الله عنه) - މާޔޫސްވެފައިވާ ހިތްތަކަށް...

މި އުންމަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު صلى الله عليه وسلم ގެ ސަހާބީންގެ ތެރޭގައި...