ކައިވެނި ބާއްޖަވެރިވުމަށް އެދޭނަމަ
6 ގަޑިއިރު 42 މިނިޓް - އަލްއަޚް މުޙައްމަދު
ކައިވެނި ބާއްޖަވެރިވެ ދެމަފިރިއެއްގެ ދެމެދުގައިވާ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެ މުހިއްމު އެއްކަމަކީ އެދެމެދުގެ ގުޅުން އިޚްލާސްތެރިވުމެވެ. އިޚްލާސްތެރި ގުޅުމަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟ އިޚްލާސްތެރި ގުޅުމަކީ ދެމަފިރިންގެ ދެމެދު އޮންނަ ގާތްކަމެވެ. އިޚްލާސްތެރި ގުޅުމެއްގައި ދެމަފިރިންގެ މުޢާމަލާތްތައް... އިތުރަށް
ޢިޝާ މަޣްރިބު ޢަޞްރު މެންދުރު އިރުއަރާ ފަތިސް
7:27 6:14 3:19 12:09 5:58 4:45
#raajjeislam favorited
ރަމަޟާން މަހު ރޯދަ
ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ އަދަބުތައް
މަޖިލީހުގެ އަދަބުތައް
ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ އަދަބުތައް
ދީނީ ލިޔުން
ކައިވެނި ބާއްޖަވެރިވުމަށް އެދޭނަމަ
ކައިވެނި ބާއްޖަވެރިވެ ދެމަފިރިއެއްގެ ދެމެދުގައިވާ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެ މުހިއްމު އެއްކަމަކީ އެދެމެދުގެ ގުޅުން އިޚްލާސްތެރިވުމެވެ. އިޚްލާސްތެރި ގުޅުމަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟ އިޚްލާސްތެރި ގުޅުމަކީ ދެމަފިރިންގެ ދެމެދު އޮންނަ ގާތްކަމެވެ. އިޚްލާސްތެރި ގުޅުމެއްގައި ދެމަފިރިންގެ މުޢާމަލާތްތައް...
ޢާއްމު ލިޔުން
ހެޔޮޢަމަލުތައް ގިނަކުރަމާ ހިންގަވާށެވެ. (1 ވަނަބައި)
އަޅުގަނޑުމެންގެ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނަކީ ހެޔޮޢަމަލު ކުރުމާއިއެކު ހެޔޮޢަމަލުކުރުމަށް ގޮވާލާ މުންކަރާތްތަކުން ދުރުހެލިވެތިބެ މުންކަރާތްތަކުން ދުރުހެލިވުމަށް ގޮވާލާ މަތިވެރި ދީނެކެވެ. އެގޮތުން ހެޔޮޢަމަލަކީ ކޮބައިކަމާއި ނުބައި ޢަމަލީކޮބައިކަންވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށްވަނީ މާތް ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ...
ވީޑިއޯ
ޖައްލާދުގެ އެންމެ ހައިރާން ކުރުވަނިވި ޙާދިސާ (ހަޤީޤީ ވާހަކަ)
ﷲ ތަޢާލާ އެއިލާހުގެ އަޅުތަކުންނަށް ރުހިވޮޑިގެންވާ ދީން ބާވައިލައްވައި، ދެދުނިޔޭގެ ފެލާޙާއި ކާމިޔާބު އެއުރެންނަށް ލިބެނިވި ޝަރީޢަތް ކަނޑައަޅުއްވައި، ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައިވީ ހިނދުވެސް އަޅުތަކުންކުރެ އެއިލާހުގެ ޝަރީޢަތަށް ރުހި، އެ ޝަރީޢަތް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ހިތުގެ އަޑިން ރުހި ޤަބޫލު ވަނީ ނުހަނު މަދު އަޅުންކަން...
އެންމެ މުނާސަބު
މިއަދުގެ ޒަމާނީ ޑިމޮކްރަސީ ބުނާގޮތުގައި ދީނާ ސިޔާސަތަކީ ދޭއްޗެކެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ކިހާވަރެއްގެ ޙަޤީޤަތެއް އޮތް ކަމެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެންގެތެރެއިން ބަލާލީ ކިތައްބޭފުޅުންތޯއެވެ.! ދީނަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟ ދީން މިބަހުގެ މާނައަކަށް ދިވެހިބަހުގެ ރަދީފުގައި ދީފައިވަނީ "އިންސާނުން އުޅުމަށް ކަލާންގެ އަންގަވާފައިވާގޮތް" މިއެވެ...
ފަހުގެ ޚަބަރު
ރާއްޖެއިސްލާމް ސުވާލު މުބާރާތުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާ ރޭ ބާއްވައިފި
ރާއްޖެއިސްލާމްގެ ފަރާތުން މިދިޔަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހު ބޭއްވި ސުވާލު މުބާރާތުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާ ރޭ ބާއްވައިފިއެވެ. ސޯޝަލް ސެންޓަރު ސެމިނާ ރޫމުގައި ރޭ 9 ޖެހިއިރު ބޭއްވި ޖަލްސާގައި މުބާރާތުގެ ކޯޑިނޭޓަރު އައްޝައިޚް ޙަސަން މޫސާ ފިކުރީ ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ...
ޅެން (މަދަޙަ ޘަނާ)
شعور أحد أبناء الوطن ދިވެހި ދަރިއެއްގެ ޝުޢޫރު - 2
ޖިހާދު ނުކުރާންވީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ ޤައުމުގައި ޝިރުކުގެ އޮށް އިންދާ މުޑުވަށް ކޮށްފިއެވެ. އަދި ޝައިޠޯނާގެ ލަޝްކަރު ބުދުގެ ވަށައިން ފާރައަށް ރުކުރުވާލައިފިއެވެ. އަދި އެބައިމީހުން މާތް ﷲ އަށް ވީ ޢަހުދު (އެބަހީ ކުރި ހުވާ) އީމާނުގެ އެއްވެސް އަގެއް ނެތި ވިއްކާލައިފިއެވެ...
ޙަޤީޤީ ވާހަކަ
ޖައްލާދުގެ އެންމެ ހައިރާން ކުރުވަނިވި ޙާދިސާ (ހަޤީޤީ ވާހަކަ)
ﷲ ތަޢާލާ އެއިލާހުގެ އަޅުތަކުންނަށް ރުހިވޮޑިގެންވާ ދީން ބާވައިލައްވައި، ދެދުނިޔޭގެ ފެލާޙާއި ކާމިޔާބު އެއުރެންނަށް ލިބެނިވި ޝަރީޢަތް ކަނޑައަޅުއްވައި، ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައިވީ ހިނދުވެސް އަޅުތަކުންކުރެ އެއިލާހުގެ ޝަރީޢަތަށް ރުހި، އެ ޝަރީޢަތް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ހިތުގެ އަޑިން ރުހި ޤަބޫލު ވަނީ ނުހަނު މަދު އަޅުންކަން...
އޯޑިއޯ
رسول الله صلى الله عليه وسلم ގެ ޢީދު މީލާދު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ޙުކުމް.
އަޅުގަނޑުމެންގެތެރޭގައި ޒަމާނުއްސުރެ އަޅުގަނޑުމެންގެ އާދަކަދައިގެތެރޭގައި މާތްނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު صلى الله عليه وسلم އަށް ލޯބިކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިތްތަކުގައި އެކލެގެފާނާއި މެދު އޮންނަ ލޯތްބާއި ކުލުނު އަދި ކިޔަމަންތެރިކަމުގެ ނަމޫނާއެއްގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެތެރޭގައި...