Raajjeislam

ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލަމުންދާ މީހުން ސީދާ ކުރުމަށް އެހެން އުސްލޫބެއް އިޚްތިޔާރު ކުރަން ޖެހިދާނެ: ޝައިޚް ޢަބްދުﷲ

މަކަރާއި ޚިޔާނާތުން ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލަމުންދާ މީހުން ސީދާ ކުރުމަށް އެހެން އުސްލޫބެއް އިޚްތިޔާރު ކުރަން ޖެހިދާނެކަމަށް ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ރައީސް އައްޝައިޚް ޢަބްދުﷲ ބިން މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝައިޚް ޢަބްދުﷲ މިހެން... އިތުރަށް

ދީނީ ލިޔުން
ޖުލައިބީބް (رضي الله عنه) - މާޔޫސްވެފައިވާ ހިތްތަކަށް...

މި އުންމަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު صلى الله عليه وسلم ގެ ސަހާބީންގެ ތެރޭގައި...