ޝިރުކު ކުރާ މީހެއްގެ ފަހަތުގައި ނަމާދު ސައްޙަވާނެތޯ؟
56 މިނިޓް - އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަތީފް
ﷲ ގެ ޙުކުމް ދޫކޮށްލާ އަމިއްލަ ވަޟްޢީ ނުވަތަ އަމިއްލަ އަށް ހަދާފައި ހުންނަ ގާނޫނު ތަކަށް ޙުކުމް ކުރާ މީހުންގެ ބާވަތްތަކާއި އެބާވަތްތަކުގެ ޙުކުމް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. ﷲ ގެ ޙުކުމް ދޫކޮށްލުމަށްފަހުގައި އަމިއްލަ ވަޟްޢީ ގާނޫނަށް ޙުކުމް ކުރަނީ، ވަޟްޢީ ގާނޫނަކީ ﷲ ގެ ޙުކުމް ފުޅަށްވުރެ މޮޅު ފުރިހަމަ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި... އިތުރަށް
ޢިޝާ މަޣްރިބު ޢަޞްރު މެންދުރު އިރުއަރާ ފަތިސް
7:31 6:18 3:24 12:13 6:01 4:48
ރަމަޟާން މަހު ރޯދަ
ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ އަދަބުތައް
މަޖިލީހުގެ އަދަބުތައް
ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ އަދަބުތައް
ދީނީ ލިޔުން
ޢަމަލުތަކުގެ ޖަޒާ
މާތް ﷲ ރުއްސުންލެއްވި އިބްނު ޢައްބާސްގެ އަރިހުން ރިވާވެގެންވެއެވެ. މާތް ނަބިއްޔާ ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އެކަލޭގެފާނުގެ ވެރި ރަސްކަލާނގެ ޙަޟުރަތުން ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ...
ޢާއްމު ލިޔުން
ޙަޤީޤީ ލޯބި
ޙަޤީޤީ ލޯތްބަކީ މިއަދު މީސްތަކުންގެ ހިތްތަކުން ނެތެމުންދާ ނުވަތަ ނެތިގޮސްފައިވާ އެއްޗެކެވެ. މިލޯބި މިވަނީ އަލުންބަލުން އިންސާނިއްޔަތަށް ދަސްކޮށްދީ ދިރުވާއާލާކުރަންޖެހިފައެވެ. ސުވާލަކީ މިކަން ދަސްކުރެވޭނީ ކިހިނެއްތޯއެވެ. ލޯބީގެ ފެށުމަށް ރުޖޫޢަވަމާހެވެ؟ ދެނެހުރީމުތޯއެވެ؟ އިންސާނާ މިދުނިޔެއަށް އަންނައިރުވެސް އޭނާގެ ހިތުގައި މަތިވެރި...
ވީޑިއޯ
ތިމާ ދެކޭގޮތާއި ޚިލާފުވުމުން އެމީހަކާގުޅުންކަނޑާލުމަކީ ސަލަފުއްޞާލިޙުންގެ މަގެއްނޫން.
ފިޤުހީ މައްސަލައެއްގައި ތިމާ ދެކޭގޮތާއި ޚިލާފުވެއްޖެއްޔާ އެމީހަކާގުޅުން ކަނޑާލުން އަދި ކިއެއްތަ އެއީ ސަލަފުއްޞާލިޙުންގެ މަންހަޖާއި އުޞޫލުކަމަށް ބައެއްމީހުންނަށް ވަނީ ޤަބޫލު ކުރެވިފައި، އެއީ ވަރަށްބޮޑު އޮޅުމެއް، އެހެންވާންވެއްޖެ ކަމުގައިވާނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ އިސްވެގޮސްފައިވާ ސަލަފުއްޞާލިޙުންގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ގުޅުމެއްނޯންނާނެ...
އެންމެ މުނާސަބު
މިއަދުގެ ޒަމާނީ ޑިމޮކްރަސީ ބުނާގޮތުގައި ދީނާ ސިޔާސަތަކީ ދޭއްޗެކެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ކިހާވަރެއްގެ ޙަޤީޤަތެއް އޮތް ކަމެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެންގެތެރެއިން ބަލާލީ ކިތައްބޭފުޅުންތޯއެވެ.! ދީނަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟ ދީން މިބަހުގެ މާނައަކަށް ދިވެހިބަހުގެ ރަދީފުގައި ދީފައިވަނީ "އިންސާނުން އުޅުމަށް ކަލާންގެ އަންގަވާފައިވާގޮތް" މިއެވެ...
ފަހުގެ ޚަބަރު
ފޮލޭ ހޯދުމަށް އެމެރިކާއިން ކުރި މަސައްކަތްވަނީ ފެއިލްވެފައި
2012 ވަނަ އަހަރު ވަގަށް ނަގާފައިވާ އެމެރިކާގެ ފޮޓޯ ޖާނަލިސްޓެއްކަމަށް ބުނާ އުމުރުން 40 އަހަރުގެ ޖޭމްސް ފޮލޭ ހޯދުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނުކަމަށާއި ނަމަވެސް އެކަން ފެއިލްވެފައިވާކަމަށް އެމެރިކާގެ އިސް އޮފިޝަލަކު ހާމަކޮށްފިއެވެ. ފޮލޭ ގެ އިތުރުން އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް އާއި އަދިވެސް...
ޅެން (މަދަޙަ ޘަނާ)
شعور أحد أبناء الوطن ދިވެހި ދަރިއެއްގެ ޝުޢޫރު - 2
ޖިހާދު ނުކުރާންވީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ ޤައުމުގައި ޝިރުކުގެ އޮށް އިންދާ މުޑުވަށް ކޮށްފިއެވެ. އަދި ޝައިޠޯނާގެ ލަޝްކަރު ބުދުގެ ވަށައިން ފާރައަށް ރުކުރުވާލައިފިއެވެ. އަދި އެބައިމީހުން މާތް ﷲ އަށް ވީ ޢަހުދު (އެބަހީ ކުރި ހުވާ) އީމާނުގެ އެއްވެސް އަގެއް ނެތި ވިއްކާލައިފިއެވެ...
ޙަޤީޤީ ވާހަކަ
ޖައްލާދުގެ އެންމެ ހައިރާން ކުރުވަނިވި ޙާދިސާ (ހަޤީޤީ ވާހަކަ)
ﷲ ތަޢާލާ އެއިލާހުގެ އަޅުތަކުންނަށް ރުހިވޮޑިގެންވާ ދީން ބާވައިލައްވައި، ދެދުނިޔޭގެ ފެލާޙާއި ކާމިޔާބު އެއުރެންނަށް ލިބެނިވި ޝަރީޢަތް ކަނޑައަޅުއްވައި، ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައިވީ ހިނދުވެސް އަޅުތަކުންކުރެ އެއިލާހުގެ ޝަރީޢަތަށް ރުހި، އެ ޝަރީޢަތް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ހިތުގެ އަޑިން ރުހި ޤަބޫލު ވަނީ ނުހަނު މަދު އަޅުންކަން...
އޯޑިއޯ
رسول الله صلى الله عليه وسلم ގެ ޢީދު މީލާދު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ޙުކުމް.
އަޅުގަނޑުމެންގެތެރޭގައި ޒަމާނުއްސުރެ އަޅުގަނޑުމެންގެ އާދަކަދައިގެތެރޭގައި މާތްނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު صلى الله عليه وسلم އަށް ލޯބިކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިތްތަކުގައި އެކލެގެފާނާއި މެދު އޮންނަ ލޯތްބާއި ކުލުނު އަދި ކިޔަމަންތެރިކަމުގެ ނަމޫނާއެއްގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެތެރޭގައި...