Raajjeislam

ފްރާންސް ސިފައިންގެ އެތައް ބަޔަކު އައިއެސް އާއި ގުޅިއްޖެ

ރާއްޖެއިސްލާމް ނިއުސް ޓީމް - 23 ޖަނަވަރީ 2015 - 16:27

ފްރާންސް ސިފައިންގެތެރޭގައި ކުރިން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ އެތައް ބަޔަކު އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އާއި ގުޅިއްޖެކަމަށް ފްރާންސްގެ ދިފާއީ ވުޒާރާ އާއި ހަވާލާދީ އޭޖެންސް ފްރާންސް ޕްރެސް އިން ހާމަކޮށްފި އެވެ. "އަހަރެމެން ލަފާ ކުރާގޮތުގައި ފްރާންސް ސިފައިންގެ ތެރޭގައި ކުރިން އުޅުނު ޑަޒަނެއްހާ ސިފައިން އައިއެސް... އިތުރަށް

ޢާއްމު ލިޔުން
ކުރިން ޙަރާމް، މިހާރު ޙަލާލް ؟

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ ދީނީ ޢިލްމުވެރިން އެ...