ސެކިޔުލަރިޒަމް

މުޙައްމަދު ނަޝީދު އާދަމް (އަބޫ ޢަބްދި ﷲ) - 01 މެއި 2016 - 13:30

ސެކިޔުލަރިޒަމް ނުވަތަ ޢަލްމާނިއްޔަތު އަކީ ދީނާއި ދުނިޔެ ވަކިކޮށް ދުނިޔޭގެ ވެރިކަމަށް އަމިއްލަ އެދުންވެރިކަން އިސްކުރުވުމެވެ؛ އަދި ދީނާއި ދައުލަތް ވަކި ކުރުވައި، އަދި ވަރި ކުރުވައި، ދައުލަތުގެ ހުރިހާ ބާރަކާއި ނުފޫޒެއް ލާދީނީ ކަފަނުގައި ޕާރުސަލު ކޮށްފައި ހަވާނަފްސާ ހަވާލު ކުރުމެވެ. ބާޠިލު ދީން ތަކުގެ އަހުލު ވެރި... އިތުރަށް

އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތުގެ މުހިންމުކަން

ޝައްކެތްނެތް ގޮތުގައި ތަރްބިއްޔަތެއް ދިނުމަކީ އުނދަގޫ ކަމެކެވެ. ވަގުތުތަކެއް...

ހައިޟުވެރިޔާ އަށް 27 ވިލޭރޭ ކުރެވިދާނެ ހެޔޮ...

ބުޚާރީ އާއި މުސްލިމް ރިވާ ކުރެއްވި ރިވާޔަތެއްގައި ވެއެވެ. ޢާއިޝާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހާ...

ރޯދަ ފަރްޟު ކުރެއްވުމުގެ ޙިކްމަތް

ﷲ ސުބްޙާނަހު ވަތަޢާލާގެ އިސްމުފުޅުތަކުގެ ތެރޭގައި (އަލްޙަކީމް) ނުވަތަ...

ރޯދަ ފާސިދުވާ ކަންތައްތައް

ހަށިގަނޑުން ބަޔެއް ބޭރުވުމުން ރޯދަ ގެއްލުން، މިޘާލަކަށް ޖިމާޢުވުމުން،...