Raajjeislam

ނަމާދު ޖަމާޢަތުގައި އަދާކުރުމަކީ ވާޖިބެއް

ތަރުޖަމާ : އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު އިބްރާހީމް - 01 އޭޕްރީލް 2015 - 16:40

އެންމެހާ މުސްލިމު އަޚުންނޭވެ! މާތް ﷲ ވަނީ އެކަލާނގެ މަތިވެރި ފޮތުގައި ނަމާދުގެ ޢިއްޒަތާއި ޤަދަރު އުފުއްލަވާފައެވެ. އަދި އެކަލާނގެ ލޮބުވެތި ރަސޫލާصلى الله عليه و سلم ވެސް ވަނީ ނަމާދުގެ މަތިވެރިކަމާއި މާތްކަން ބަޔާން ކުރައްވާފައެވެ. މިގޮތުން ފަރުޟު ފަސްނަމާދު ޖަމާޢަތުގައި އަދާކޮށް އެނަމާދުތަކަށް ރައްކާތެރިވުމަށް... އިތުރަށް

ޢާއްމު ލިޔުން
ހަނދާނާއި ތާރީޚަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ތާރީޚަކީ ހިނގާފައިވާ ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތެވެ. އޭގެ ސަބަބުން ޤައުމެއް އެހެން...