މުޖުތަމަޢުއެއް ހަލާކުވެގެންދާނެ ސަބަބުތައް
18 ގަޑިއިރު 18 މިނިޓް - އަލްއަޚް ނިޝާމް
އިބްން ކަޘީރު، البدا و النهاية (އަލްބިދާޔާ ވަންނިހާޔާ) ގައި ޔަމޫކު ހަނގުރާމަ ނިމުނުގޮތުގެ ބާބު ނިންމަވާލެއްވުމުގެ ކުރިން، ޔަމޫކު ހަނގުރާމާއިގައި ބަލިވި ރޯމަނުންގެ ލަޝްކަރު އެނބުރި ހިރެކަލް ކާރިއަށް ދިއުމުން ހިނގާދިޔަ ހާދިސާއެއްވަނީ ނަކަލުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ރޯމަނުން މުސްލިމުންގެ އަތުން ނިކަމެތި ގޮތެއްގައި... އިތުރަށް
މަރްޙަބާ, ޢީދު މުބާރިކް
1 ދުވަހާއި 21 ގަޑިއިރު 34 މިނިޓް
މަރްޙަބާ, ޢީދު މުބާރިކް
1 ދުވަހާއި 21 ގަޑިއިރު 36 މިނިޓް
ޢީދު ދުވަހުގެ ބައެއް އަދަބުތައް
1 ދުވަހާއި 21 ގަޑިއިރު 38 މިނިޓް
ޢިޝާ މަޣްރިބު ޢަޞްރު މެންދުރު އިރުއަރާ ފަތިސް
7:39 6:23 3:36 12:16 6:02 4:46
ރަމަޟާން މަހު ރޯދަ
ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ އަދަބުތައް
މަޖިލީހުގެ އަދަބުތައް
ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ އަދަބުތައް
ދީނީ ލިޔުން
ޢީދު ދުވަހުގެ މުހިންމު ބައެއް އަދަބުތަކާއި ސުންނަތްތައް...
ހަމަކަށަވަރުން، ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާންމަސް ނިމި، ފިޠުރު ޢީދު ދުވަސް ޖެހެން، ދެން މާ ގިނަ ދުވަހެއް ނެތެވެ. އެހެންކަމުން، މާތް ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ސުންނަތާއި މަތިވެރި ޞަޙާބީންގެ އަޘަރުތަކުގެ އަލީގައި، ޢީދުގެ ބައެއް މުހިންމު އަދަބުތަކާއި ސުންނަތްތަކަށް އަލިއަޅުވާލެވޭތޯ ބަލާނަމެވެ. އެދުމަކީ، މިކަމުގެ ސަބަބުން މާތްﷲ...
ޢާއްމު ލިޔުން
މުޖުތަމަޢުއެއް ހަލާކުވެގެންދާނެ ސަބަބުތައް
އިބްން ކަޘީރު، البدا و النهاية (އަލްބިދާޔާ ވަންނިހާޔާ) ގައި ޔަމޫކު ހަނގުރާމަ ނިމުނުގޮތުގެ ބާބު ނިންމަވާލެއްވުމުގެ ކުރިން، ޔަމޫކު ހަނގުރާމާއިގައި ބަލިވި ރޯމަނުންގެ ލަޝްކަރު އެނބުރި ހިރެކަލް ކާރިއަށް ދިއުމުން ހިނގާދިޔަ ހާދިސާއެއްވަނީ ނަކަލުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ރޯމަނުން މުސްލިމުންގެ އަތުން ނިކަމެތި ގޮތެއްގައި...
ވީޑިއޯ
މަރްޙަބާ, ޢީދު މުބާރިކް
އުފަލުގައި ދެން ސަލާންކޮށްލާ! ޝުކުރުކޮށް ހެޔޮ ހިތުން ހީނލާ! މިޢީދުގެ ތަހުނިޔާ ކިޔަމުން، މި އަޚުކަން އަދު ބަދަހިކޮށްލާ!..
އެންމެ މުނާސަބު
މިއަދުގެ ޒަމާނީ ޑިމޮކްރަސީ ބުނާގޮތުގައި ދީނާ ސިޔާސަތަކީ ދޭއްޗެކެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ކިހާވަރެއްގެ ޙަޤީޤަތެއް އޮތް ކަމެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެންގެތެރެއިން ބަލާލީ ކިތައްބޭފުޅުންތޯއެވެ.! ދީނަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟ ދީން މިބަހުގެ މާނައަކަށް ދިވެހިބަހުގެ ރަދީފުގައި ދީފައިވަނީ "އިންސާނުން އުޅުމަށް ކަލާންގެ އަންގަވާފައިވާގޮތް" މިއެވެ...
ފަހުގެ ޚަބަރު
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޢީދު ނަމާދު ކުރެއްވި ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ؟
"ފިޠުރު ޢީދު ދުވަހުގައްޔާއި އަޟްޙާ ޢީދު ދުވަހުގައި ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ މުޞައްލާ އަށް ނިކުމެ ވަޑައިގަންނަވައެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރައްވާ ކަމަކީ ނަމާދެވެ. އެއަށްފަހު ތެދުވެ ވަޑައިގެން މީސްތަކުންނާއި ކުރިމަތި ލައްވައެވެ. މީސްތަކުން އެބައިމީހުންގެ ޞަފުތަކުގައި...
ޅެން (މަދަޙަ ޘަނާ)
شعور أحد أبناء الوطن ދިވެހި ދަރިއެއްގެ ޝުޢޫރު - 2
ޖިހާދު ނުކުރާންވީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ ޤައުމުގައި ޝިރުކުގެ އޮށް އިންދާ މުޑުވަށް ކޮށްފިއެވެ. އަދި ޝައިޠޯނާގެ ލަޝްކަރު ބުދުގެ ވަށައިން ފާރައަށް ރުކުރުވާލައިފިއެވެ. އަދި އެބައިމީހުން މާތް ﷲ އަށް ވީ ޢަހުދު (އެބަހީ ކުރި ހުވާ) އީމާނުގެ އެއްވެސް އަގެއް ނެތި ވިއްކާލައިފިއެވެ...
ޙަޤީޤީ ވާހަކަ
ޖައްލާދުގެ އެންމެ ހައިރާން ކުރުވަނިވި ޙާދިސާ (ހަޤީޤީ ވާހަކަ)
ﷲ ތަޢާލާ އެއިލާހުގެ އަޅުތަކުންނަށް ރުހިވޮޑިގެންވާ ދީން ބާވައިލައްވައި، ދެދުނިޔޭގެ ފެލާޙާއި ކާމިޔާބު އެއުރެންނަށް ލިބެނިވި ޝަރީޢަތް ކަނޑައަޅުއްވައި، ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައިވީ ހިނދުވެސް އަޅުތަކުންކުރެ އެއިލާހުގެ ޝަރީޢަތަށް ރުހި، އެ ޝަރީޢަތް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ހިތުގެ އަޑިން ރުހި ޤަބޫލު ވަނީ ނުހަނު މަދު އަޅުންކަން...
އޯޑިއޯ
رسول الله صلى الله عليه وسلم ގެ ޢީދު މީލާދު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ޙުކުމް.
އަޅުގަނޑުމެންގެތެރޭގައި ޒަމާނުއްސުރެ އަޅުގަނޑުމެންގެ އާދަކަދައިގެތެރޭގައި މާތްނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު صلى الله عليه وسلم އަށް ލޯބިކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިތްތަކުގައި އެކލެގެފާނާއި މެދު އޮންނަ ލޯތްބާއި ކުލުނު އަދި ކިޔަމަންތެރިކަމުގެ ނަމޫނާއެއްގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެތެރޭގައި...