Raajjeislam

ރާއްޖެއިސްލާމް ސުވާލު މުބާރާތުގެ އިނާމު ދިނުން ބާއްވައިފި

ރާއްޖެއިސްލާމް ނިއުސް ޓީމް - 17 އޭޕްރީލް 2015 - 16:55

ރާއްޖެއިސްލާމް ވެބްސައިޓުގެ ފަރާތުން މިދިޔަ އަހަރު (1435 ވަނަ އަހަރުގެ) ރަމަޟާން މަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ދީނީ ސުވާލު މުބާރާތުގެ އިނާމު ދިނުން މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ. ސޯޝަލް ސެންޓަރ ސެމިނާ ރޫމުގައި މިއަދު 4 ޖެހިއިރު އޮތް މި ޙަފްލާގެ ޝަރަފްވެރި މެހެމާނަކީ އައްޝައިޚް ޢާޞިފް މޫސާ އެވެ.... އިތުރަށް

ޢާއްމު ލިޔުން
ހަނދާނާއި ތާރީޚަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ތާރީޚަކީ ހިނގާފައިވާ ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތެވެ. އޭގެ ސަބަބުން ޤައުމެއް އެހެން...