Raajjeislam

ސަފުތައް ސީދާކޮށް، ތަރުތީބުކުރައްވާ!

ނަމާދަކީ އިސްލާމްދީނުގެ ދެވަނަ ރުކުނެވެ. ޖަމާޢަތުގައި ފަރުޟު ފަސް ނަމާދު އަދާކުރުމަކީ އޭގެ ޘަވާބާއި ދަރުމަ ތަޞައްވަރުވެސް ނުކުރެވޭހައި މަތިވެރި އަޅުކަމެކެވެ. ޖަމާޢަތުގައި ކުރެވޭ ނަމާދުގެ ސަބަބުން، އަޚުވަންތަކަން ޤާއިމްވެ، އެއްބައިވަންތަކަން އާލާވެގެންދެއެވެ. ނަމާދުގެ ޒަރީޢާއިން މުސްލިމުންނަކީ ހަމަހަމަ ބައެއްކަން ހާމަކޮށްދެއެވެ... އިތުރަށް

ދީނީ ލިޔުން
ޖުލައިބީބް (رضي الله عنه) - މާޔޫސްވެފައިވާ ހިތްތަކަށް...

މި އުންމަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު صلى الله عليه وسلم ގެ ސަހާބީންގެ ތެރޭގައި...