Raajjeislam

ސަލަފީ ޖަމާޢަތްތަކުން ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާގައި 4 މީހުން މަރުވެއްޖެ

މިސުރުގެ ރައީސް ސީސީއާއި ދެކޮޅަށް ނުކުމެ ވެރިކަން ވައްޓާލުމަށް އެޤައުމުގެ ސަލަފީ ނުވަތަ ސުޕާސަލަފީ (އެސްއެސް) މީހުން އިއްޔެއިން ފެށިގެން ކުރިއަށްގެންދާ މުޒާހަރާގައި ފުލުހުން ބަޑި ޖެހުމުގެ ސަބަބުން ސުޕާސަލަފީންގެ 4 މީހުން މަރުވެއްޖެކަމަށް ފުލުހުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އިޚްވާނުލް މުސްލިމީން ގެ... އިތުރަށް

ދީނީ ލިޔުން
ޖުލައިބީބް (رضي الله عنه) - މާޔޫސްވެފައިވާ ހިތްތަކަށް...

މި އުންމަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު صلى الله عليه وسلم ގެ ސަހާބީންގެ ތެރޭގައި...