Raajjeislam

ހަމާސްގެ ވަރުގަދަ އިންޒާރެއް ޓެރަރިސްޓު އިޒްރޭލަށް

ފަލަސްތީނުގެ ބިންތައް ގަދަކަމުން ފޭރިގަނެގެން އުޅޭ ޓެރަރިސްޓު އިސްރާއީލަށް އިތުރު ހަމަލާތައް ދޭނެކަމުގެ ވަރުގަދަ އިންޒާރެއް ހަމާސް ޖަމާއަތުން ދީފިއެވެ. ފަލަސްތީނުގެ ޣައްޒާ ކޮންޓްރޯލްކުރަމުން އަންނަ ހަމާސްއިން އިންޒާރުދީފައި މިވަނީ ގުދުސްގައި ޔަހޫދީންގެ ބައިގަނޑަކަށް ދިން ހަމަލާ އާއި ގުޅިގެންނެވެ. އިސްރާއީލްގެ... އިތުރަށް

ދީނީ ލިޔުން
ޖުލައިބީބް (رضي الله عنه) - މާޔޫސްވެފައިވާ ހިތްތަކަށް...

މި އުންމަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު صلى الله عليه وسلم ގެ ސަހާބީންގެ ތެރޭގައި...