Raajjeislam

90 އަހަރަށް ޖަލަށް ލާފައި ހުރި ބަންގްލަދޭޝްގެ ލީޑަރު ނިޔާވެއްޖެ

ބަންގްލަދޭޝްގެ އެންމެ ބޮޑު އިސްލާމީ ސިޔާސީ ޕާޓީ ކަމަށްވާ ޖަމާޢަތުލް އިސްލާމީގެ ކުރީގެ ލީޑަރު ޣުލާމް ޢަޒަމް ނިޔާވެއްޖެކަމަށް ސަރުކާރު ހޮސްޕިޓަލުގެ އޮފިޝަލުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ޣުލާމް ޢަޒަމް ނިޔާވެފައިވަނީ ޖަލުގައި އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ތަނުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ޖެހުނު ހާޓްއެޓޭކެއްގައިކަމަށް ޞިއްޙީ އޮފިޝަލުން... އިތުރަށް

ދީނީ ލިޔުން
ޖުލައިބީބް (رضي الله عنه) - މާޔޫސްވެފައިވާ ހިތްތަކަށް...

މި އުންމަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު صلى الله عليه وسلم ގެ ސަހާބީންގެ ތެރޭގައި...