Raajjeislam

ޣާމީދީ ތައުބާވުމަށް ސައޫދީގެ މުފްތީ ގޮވާލައްވައިފި

އިސްލާމްދީނުގައި އަންހެނުން މޫނު ބުރުގާ އެޅުން ލާޒިމް ނޫންކަމަށް ފަތުވާ ދިން އަޙުމަދު އަލް ޣާމީދީ ތައުބާ ވުމަށް ސައޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ އެންމެ ބޮޑު މުފްތީ އައްޝައިޚް ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު އާލްޝައިޚް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ. އިސްލާމްދީނުގައި އަންހެނުން މޫނު ބުރުގާ އެޅުން ލާޒިމް ނޫން ކަމަށާއި އަންހެނުން މޭކަޕްކޮށް ފޮޓޯ ނަގައި... އިތުރަށް

ދީނީ ލިޔުން
ޖުލައިބީބް (رضي الله عنه) - މާޔޫސްވެފައިވާ ހިތްތަކަށް...

މި އުންމަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު صلى الله عليه وسلم ގެ ސަހާބީންގެ ތެރޭގައި...