Raajjeislam

ޢަބްދުއްރަޙީމް ގްރީން ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

ޢަބްދުއްރަޙީމް ގްރީން މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި އެވެ. ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ފަރާތުން މިއަހަރު ބާއްވާ "ދަކޯލް2014" ގެ ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވުމަށްޓަކައި ޢަބްދުއްރަޙީމް ގްރީން މިއަދު ރާއްޖެވަޑައިގެންނެވުމުން އެމަނިކުފާނުގެ އިސްތިޤުބާލުގައި ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ އިސް ވެރިން ތިއްބެވިއެވެ. ހަތަރު ދުވަހުގެ މި ދަތުރުގައި ޢަބްދުއްރަޙީމް ގްރީން... އިތުރަށް

ދީނީ ލިޔުން
ޖުލައިބީބް (رضي الله عنه) - މާޔޫސްވެފައިވާ ހިތްތަކަށް...

މި އުންމަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު صلى الله عليه وسلم ގެ ސަހާބީންގެ ތެރޭގައި...