Raajjeislam

އަހަރެމެންގެ ދިދަ ބައިތުލް މަޤްދިސް ގައި ވިހުރުވާނަން: އައިއެސް

ޔަހޫދީންނާއި ނަޞާރާއިން ނުރުހުނުކަމުގައި ވިޔަސް އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ ދިދަ ބައިތުލް މަޤްދިސް (ޖެރޫސަލަމް) ގައި ވިހުރުވާނެކަމަށް ބުނެ އައިއެސް އިން ވަރުގަދަ އިންޒާރެއް ދީފިއެވެ. އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް އިން ނެރެމުންދާ "ދާބިޤް" މަޖައްލާގެ 5 ވަނަ ޢަދަދުގައި ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުގައި... އިތުރަށް

ދީނީ ލިޔުން
ޖުލައިބީބް (رضي الله عنه) - މާޔޫސްވެފައިވާ ހިތްތަކަށް...

މި އުންމަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު صلى الله عليه وسلم ގެ ސަހާބީންގެ ތެރޭގައި...