މިޞްރުގެ ނޫސްވެރިޔާއަށް މަރު ކުރިމަތިވި ވަގުތު ފެނިގެންދިޔަ މަންޒަރު (ވީޑިއޯ)

ރާއްޖެއިސްލާމް ނިއުސް ޓީމް - 14 ޖުލައި 2012 - 15:00

ވީޑިއޯއިން ތިޔަ ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ބައްޝާރުލް އަސަދުގެ ސަރުކާރުގެ ދިފާޢުގައި ވަކާލާތުކުރަމުންދަނިކޮށް މިދިޔަ ބުދަދުވަހު މިޞްރުގެ ނޫސްވެރިޔާ ޢާދިލް އަލްގުގާރީ އޭނާއަށް މަރު ކުރިމަތިވި ވަގުތު ބެލުންތެރިންނަށް ފެނިގެންދިޔަ މަންޒަރެވެ. އިރާޤްގެ އަލްޙަދަޘް ޓީވީއިން ލައިވްކޮށް ދައްކަމުންދިޔަ ޕްރޮގްރާމެއްގައި އޭނާ ވާހަކަދައްކަމުންދަނިކޮށް ކުއްލިއަކަށް ހުއްޓުންއަރައި، އޭނާއަށް މަރުގެ ސަކަރާތް ކުރިމަތިވެގެންދިޔަ މަންޒަރެވެ.

ރާއްޖެއިސްލާމް ނިއުސް ޓީމްގެ ބައެއް އެހެނިހެން ޕޯސްޓުތައް