what is the evidence on celebrating birthdays,is it allowed in islam?
Saying that specific people are going to Paradise or Hell
Using musical tunes on mobile phones
Punishment of the one who leaves Islaam
The ruling on Islamic nasheeds
ކުށުސަޖިދައި ގައްޔާއި ދެސަޖިދަ ދެމެދުގައި ކިޔާނެ...
ކީރިތި ޤުރުޢާން ހިތުދަސްކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ...
Depositing money in a riba-based bank
ވުޟޫ ކުރުމާއި ހިނައިގަތުމުގައި ޢައުރަ ނިވާކުރަން...
އަނބިފިރި ކަމުގެ ގުޅުން ހިންގުމަށް ވަކި...
ކުފޫހަމަނުވާ ފިރިއަކާ އިނދެވިއްޖެނަމަ ހަދާނީ...
"މުށަކަށްވުރެ ކުރުކޮށް ތުނބުޅިކޮށުން، އެއީ...
ޙައިޟުގެ ދުވަސްވަރުގައި ކީރިތި قرآن ކިޔެވުން
Ruling on shaving the beard
ފާފަ ފުއްސެވުމަށްއެދި ކިޔާ ދުޢާތައް ޢަރަބިބަހުން...
ލޭ އަޅާކުއްޖަކަށް ބަލިވެއިދެއްޖެނަމަ 4 މަސް...
ތަޢުޒިޔާ ކިޔުން.
ތައުބީނުގެ ޖަލްސާ ބޭއްވުމުގެ ޙުކުމް