Raajjeislam

ފާޙިޝް ނުބައި މިއުޒިކު ޝޯތައް ބާއްވާއިރު ކަލޭމެން ކޮބާ ހެއްޔެވެ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގައި މިހާރަކަށް އައިސް އެންމެ ބޮޑަށް އަށަގެންފައިވާ އެއް ބަލިމަޑުކަމަކީ ބަޔަކު ތަނެއްގައި ނުބައިކަމެއް ނުވަތަ މުންކަރާތެއް ނުވަތަ ފާޙިޝް ޢަމަލެއް ހިންގާއިރު އެކަން ހުއްޓުވުމަށް ކޮންމެވެސް އެހެން މީހަކު ނުވަތަ އެހެން ބަޔަކު ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ އާދައެވެ. ކަމެއް ބޯމަތިވާއިރަށް "ކޮބާ މިވެނި... އިތުރަށް

ދީނީ ލިޔުން
ޖުލައިބީބް (رضي الله عنه) - މާޔޫސްވެފައިވާ ހިތްތަކަށް...

މި އުންމަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު صلى الله عليه وسلم ގެ ސަހާބީންގެ ތެރޭގައި...